Schriftelijke vragen inzake situatie mogelijke verjaring

Geplaatst door op mei 2, 2014 |


Het antwoord
Verzonden: 10 april 2014
Geacht College en Portefeuillehouder,
Het verzoek is bij publicatie de persoonsgegevens niet mee te nemen.
Tijdens ons spreekuur hebben wij van de bewoners, vanwege de privacy zijn de persoonsgegevens weg gelaten, in Aalsmeer het verzoek gekregen om naar hun situatie te komen kijken. Daarbij is een dossier overhandigt.
CASUS:
Medio 2007 hebben de huidige bewoners het onroerende goed gekocht. Daarbij hebben zij dit gekocht met de erfafscheidingen die er toen der tijd al waren.
De woning dateert uit 1964. Op de oorspronkelijke kadastrale tekening is een ‘buurtpad’ te zien. Feit is dat zowel nummer 30 als 32 vrijwel direct dwars op de pad een erfafscheiding hebben geplaatst. Het merkwaardige is dat aan de achterzijde van het perceel een buurtpad is terug gekomen, wat op geen elke kadastrale tekening staat.
De eerste correspondentie vanuit de bewoners richting de gemeente is van 16 januari 2007. Hierin heeft de bewoner zelfstandig bij de gemeente gemeld omdat deze van mening is dat het buurtpad door middel van verjaring deels hun eigendom is geworden.
Bij de fysieke visitatie heb ik kunnen waarnemen dat de stenen muur waarover de bewoners het hebben in dat schrijven dwars op dit pad staat. Gezien de kleur van de stenen van het muurtje, de kleur van de stenen van de beide woningen en een verklaring van de voormalige eigenaar is er bij ons het vermoeden dat buurtpad al sinds 1965 door zowel nummer 30 als 32 in bezit is genomen. De muur staat er zeker al sinds 1990.
De communicatie
Op 16-01-2007 hebben de inwoners een brief gestuurd.
Op 27-11-2011, vier jaar en tien maanden later, hebben zij naar aanleiding van een persbericht nogmaals per e-mail met de gemeente contact opgenomen.
Op 28-11-2011 reageert de heer (******) dat er een reactie gaat komen.
Op 28-12-2011 ontvangen de bewoners een schrijven van de gemeente, dat zij door een inventarisatie van PurpleBlue van mening zijn dat de bewoners onrechtmatig gebruik zouden maken van gemeente grond. Opmerking HAC, wel merkwaardig deze conclusie van PurpleBlue ruim een maand na mailcontact bewoners. Tevens wordt in dit schrijven de belofte gedaan dat er binnen drie maanden een inhoudelijke beoordeling komt inzake deze casus.
Op 27-04-2012, vijf maanden later, ontvangen zij een schrijven van de gemeente Aalsmeer. Vanaf april 2012 tot medio juni 2012 ging de daadwerkelijke inhoudelijke reactie komen.
Op 27-08-2012 staat er op 0297-online een artikel dat het dossier gemeentelijke gronden bijna is afgelopen.
Op 15-05-2013, ruim een jaar later, ontvangt het stel plotseling een brief met daarin de mogelijkheid om de grond te kopen.
Op 27-05-2013 sturen de bewoners een schrijven naar de gemeente, met daarin een inhoudelijke reactie. Zij geven aan inmiddels kosten te hebben gemaakt om dat de opmeting via de luchtfoto niet correct is. Zij geven aan dat het deel gemeentegrond (pad) al ruim 49 jaar door hen en de vorige eigenaren is gebruikt. Daarnaast verwijzen zij naar de muur en de oude naaldbomen. Zij doen een beroep op eigenaarschap verkregen door verjaring.
Op 03-07-2013 hebben de bewoners getracht Purple Blue, in bijzonder mevrouw (******), te bereiken. Dit hebben zij vanaf dat moment minimaal 1 keer per maand gedaan. Helaas zonder resultaat. Op het laatste werd er aangegeven door de assistente dat mevrouw (******) dit niet wilde i.v.m. een financieel conflict met de gemeente Aalsmeer.
Op 12-08-2013 Er wordt een inhoudelijke brief gestuurd vanuit de gemeente naar de bewoners. Hun beroep op verjaring wordt afgewezen omdat er geen ondoordringbare schutting zou zijn geplaatst. Er wordt de bewoners aangeboden de grond te kopen. Als de bewoners het hier niet mee eens zijn, dan zullen zij de grond vrij moeten maken van beplanting, struiken en dergelijke.
Op 21-03-2014, ruim 7 jaar en drie maanden later na hun eerste schrijven ontvangen de bewoners een herhaling van de brief van 12-08-2013. Het vrij maken van de grond moet binnen vier weken gerealiseerd zijn.
Juridische aspect
Er is hier wel degelijk sprake van een ondoordringbare erfafscheiding. Een stenen muur, ruim twee meter hoog, dwars op het pad. Het is onmogelijk om daardoor heen te gaan. Aan de achterkant zitten er struiken, waar men niet door heen kan.
LJN BC3154: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROE:2008:BC3154
In de bovenstaande gerechtelijke uitspraak wordt bij rechtsoverweging 4.3 een gaasafrastering en een een coniferenhaag erkent als een erfafscheiding. In die casus wordt door de rechter geoordeelt dat (…) uit de daden die [Ve.] heeft verricht, blijktdat de strook grond aan zich dienstbaar heeft gemaakt, met uitsluiting van anderen. Dat laatste blijkt immers onder meer uit het feit dat [Ve.] de strook grond feitelijk hebben afgezet met een gaasafrastering. Krachtens de verkeersopvattingen brengen deze daden een zodanige machtsuitoefening mee, dat gesproken kan worden van inbezitneming door [Ve.].
In de casus van de bewoners van de (******) is er geen sprake van een gaasafrastering maar een stenen muur. Aan de achterzijde van het stuk grond (het pad) staat er dwars op het perceel een ondoordringbare heg. Daarnaast staan er op het ‘pad’ diverse bomen variërend van 30 tot 40 cm dik.
Bij de bewoners is een casus bekend in de (******) waarbij die bewoners zonder enige ondoordringbare hoge heg, of erfafscheiding, de grond cadeau hebben gekregen onder motto verjaring. Hetzelfde geldt voor een casus aan de (******).
Ondanks dat er hier geen sprake is van bestuursrecht, zijn wij toch thans van mening dat er middels de andere zaken een vorm van precedentwerking is ontstaan. Gelijke monniken, gelijke kappen.
Schriftelijke vragen:
01) Hoeveel uren zijn er inmiddels besteedt aan dit dossier? Wat is dat in euro’s?
02) Waarom heeft dit zo lang geduurd?
03) In 2007 waren de ambtenaren nog in Aalsmeer. Is er iemand gaan kijken?
04) Hoe gaat dit op de korte termijn voor deze bewoners opgelost worden?
05) Hoeveel andere bewoners hebben een zelfde probleem? Is het optie om al deze gevallen te bezoeken?
06) Ons vermoeden is dat er bij een gerechtelijke procedure de gemeente Aalsmeer dit weleens zou kunnen verliezen. Wat gaat de gemeente doen met de kosten die deze bewoners hebben gemaakt?
Met vriendelijke groet,
Bram Heijstek