Blog


Jaarrekening 2013


Geplaatst door op dec 27, 2014

Agendapunt 2 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 19-06-2014 Jaarrekening 2013 Onderstaande zijn aantekeningen en pleidooien gemaakt tijdens dit onderwerp Wij hebben hierover diverse schriftelijke vragen gesteld. Op de memo 57 staat als datum 6 juni. Op 12 juni 22:38, tijdens de vorige vergadering, ontvingen wij pas een mail dat er antwoorden waren gekomen. Wij vragen aan het college hoe het komt dat er ruim een week tussen zit van het moment dat u uw handtekening ergens onder zet en wij het in onze mailbox hebben. Over communicatie naar de raad gesproken. Het vervelendste vinden wij dat we op 10 juni notabene een financiële audit hebben gehad waarin wij de vragen naar aanleiding van de vragen hadden kunnen stellen. Doordat de antwoorden laat zijn binnen gekomen hebben wij dit niet kunnen doen, terwijl de antwoorden op tijd vertrokken zijn, daarnaast vinden wij dat de antwoorden niet verduidelijkend zijn. Hierdoor zit er niets anders op dan dat wij technische vragen moeten stellen om het voor ons duidelijker te krijgen. Hoe komt het dat het zoveel tijd heeft gekost voor dat wij de antwoorden kregen? Voordat we het inhoudelijk gaan hebben over de jaarrekening willen wij meegeven dat wij ons gestoord hebben aan de taal, de hoeveelheid afkortingen zonder index, het mag van ons wel wat makkelijker. Op de beantwoording van de vragen wil ik even terug komen. Wij hebben vragen gesteld over de financiële voorzieningen met betrekking tot riolering en de staat van de riolering. U schrijft bij het antwoord dat beide voldoen aan het Gemeentelijk Rioleringsplan. Tijdens het wijkoverleg de Hornmeer, 11 juni jongstleden, bleek dat er nog al wat mis met de riolering. Daarnaast blijkt uit de jaarrekening dat de gemeente ook geen goede voorzieningen voor de riolering heeft. Dit strookt beide niet het met antwoord van het college. Hoe zit het nou met de riolering en de voorziening daarvan? Over het antwoord over de waterdruk in de Kudelstaart zakte werkelijk bijna mijn broek af. Dit is een antwoord onder de categorie van het kastje naar de muur sturen. Beste raadsleden bij deze wil ik het college oproepen nooit meer met zo’n antwoord te komen, maar met een antwoord wat kan de gemeente in dit geval doen voor haar burgers. Het is een ja maar is niet mijn verantwoordelijkheid antwoord. Ook willen wij aan de collega’s vragen hoe zij denken over het verhogen van eventuele belastingen, wat van het rijk wel zou mogen. Helemaal als we straks de stijgende zorgkosten voor onze neus krijgen. Het advies van de accountant is dat risicomanagement en de bespreking daarvan een vast onderdeel van onderlinge overleggen wordt, ook richting de organisatie Amstelveen-Aalsmeer. Ik...

Lees meer

&2=1 (N201)


Geplaatst door op dec 27, 2014

Agendapunt 7 &2=1 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 12-06-2014 Streven, wij vinden dat een heel vies woord als we het hebben over beloftes die gedaan zijn met betrekking tot de sociale woningen vlak voor de verkiezingen. Wij begrijpen dat er hier een boekhoudkundig truukje wordt uitgehaald, maar eisen wel dat het woordje streven uit het stuk gehaald wordt. Als ik mijn dochter beloof er naar te streven dat zij een snoepje krijgt en zij krijgt die vervolgens niet wordt zij toch echt teleurgesteld. Eigenlijk beloof je iets waarvan je weet dat je het niet wilt nakomen. Het kan dooien het kan vriezen. Wij willen over dit onderwerp dus niet zeggen tegen de burger wij gaan ons best doen, nee de portefeuillehouder, het college, de raad moet tegen de burger zeggen wij staan hiervoor. Wij zijn blij met de boekhoudkundige truuk en de intentie van de wethouder maar wij willen dit niet in een kluisje stoppen en kijken wat er uit komt. Wij hopen dat de portefeuillehouder zich houdt aan diens belofte en dat het streven geen streven is, maar een afspraak, om het maximaal haalbare er uit te halen. Wij geven u alvast mij niet akkoord te zullen gaan met enig voorstel waarbij de sociale woningbouw norm lager komt dan de 30 procent. Wel willen wij de portefeuille op het hart drukken te kijken nog voorrangsregelingen voor de eigen jeugd zodra hetgeen op de markt komen. Daarnaast geven wij mee het amendement van PACT te steunen. Tweede termijn: U heeft goed geluisterd dhr Kluis, ja het maximaal haalbare maar wel met een minimum van 30 procent. Eigenlijk zou die nog hoger moeten liggen dan 30 procent. De vraag is op welke andere projecten hebben wij zoveel grip als dit project. Dick Kuin vindt het onderwerp sociale woningbouw niet belangrijk genoeg. De vraag over de Dorpsstraat, nieuwe griffier lacht mij uit met het ambtelijk...

Lees meer

Gewijzigde arbeidsvoorwaarden ambtenaren


Geplaatst door op dec 27, 2014

Agendapunt 3 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 12-06-2014 Gewijzigde arbeidsvoorwaarden ambtenaren Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld, welke netjes zijn beantwoord. Wij maken hieruit op dat de ambtenaren in kwestie op de hoogte zijn gebracht over individuele gevolgen. Wij gaan er dus vanuit dat zij daarmee akkoord zijn gegaan, dus hebben er geen bezwaar tegen.

Lees meer

Lentanota 2014


Geplaatst door op dec 27, 2014

Lentenota 2014 van oordeelsvormende raad d.d. 29-05-2014 Onderstaande zinnen zijn aantekeningen  Aalsmeer scoort slecht mbt belastingen tov omliggende gemeenten. Bladzijde 11. Gunstig voor bedrijven slecht voor de burger. Hoe zit het met de garanties ten opzichte van de Van Cleeffkade? Zijn de kosten van de nieuwbouw scholencomplex Hoeksteen/Wegwijzer al ergens begroot? Wat wordt er verstaan onder preventieve jeugdzorg? Betekend dit ook bezuinigingen op de begeleiding van onze ‘hang’jeugd? 40% korten op de thuiszorg. Kost een handhaver 70 euro per uur? Aalsmeerse evenementen gaat aalsmeer ruim 10.000 euro kosten. Is er al een evaluatie gehouden inzake Beterburen? Hondenbeleid, wordt dit betaald uit de hondenbelasting? Jop-speelplaatsen geen verkeerde term? Promotie van wisseling raad 29.000? Waar wordt aan besteed? Klopt het dat het de bedoeling is dat het gemeentehuis helemaal niet meer open...

Lees meer

    Gemeenteraad Aalsmeer onjuist ingelicht inzake de Nationale ombudsman Op 20 oktober jl. heeft Bram Heijstek van Het Aalsmeers Collectief (HAC) telefonisch contact gehad met zowel de nationale als de gemeentelijke ombudsman van Amsterdam. Dit naar aanleiding van onduidelijkheden tijdens de raadsvergadering op 9 oktober jl. Volgens de portefeuillehouder De portefeuillehouder, in deze de burgemeester, gaf aan dat de gemeentelijke ombudsman veel meer biedt dan de nationale ombudsman. Deze regionale ombudsman biedt bijvoorbeeld een inloopspreekuur de nationale ombudsman heeft dat inderdaad niet. De gemeentelijke biedt ook intervisiegesprekken aan afdelingen indien er veel of ernstige klachten zijn. Dit heeft zij niet bij de nationale ombudsman gezien. Daarnaast is er volgens haar een groot voordeel dat de gemeentelijke ombudsman indien nodig ter plaatse komt kijken en dat kan van de nationale ombudsman volgens haar niet verlangd worden. Dus op dit onderdeel wordt volgens haar de burger van Aalsmeer heel veel wijzer. In tegenstelling tot de eerdere persberichten van de burgemeester d.d. 24 juni en 12 september is er volgens haar geen verschil qua onafhankelijkheid en komt er geen meer rechtszekerheid, maar wel meer service. Volgens de nationale ombudsman Uit het telefoongesprek, waarvan u desgewenst de audiotape kan ontvangen, blijkt dat de nationale ombudsman wel degelijke indien gewenst en indien zij dit zelf nodig achten naar u toekomen. Ook blijkt dat zij intervisiegesprekken aanbiedt met ambtenaren, maar ook met de burgers. Het inloopspreekuur in Amsterdam is op dinsdag van 10-12. De nationale ombudsman gaf aan ruim 80% van haar klachten per schrift af te handelen en 20% op andere wijzen. De bereikbaarheid Vanuit het gemeentehuis doet u er 20 minuten over om met de auto naar de gemeentelijke ombudsman te komen. Naar Den Haag doet u er 31 minuten over. Voordeel van Den Haag is dat zij beschikken over eigen gratis parkeerplaatsen, Amsterdam niet. De nationale heeft een gratis telefoonnummer, Amsterdam niet. Bent u niet in staat naar de nationale ombudsman te komen, komt hij naar u toe. Probleem Feit is dat Aalsmeer en Amstelveen een aparte klachtenregeling hebben. Amstelveen is aangesloten bij de nationale ombudsman. De nationale ombudsman zal dus bevoegd zijn over klachten inzake ambtenaren van de organisatie Aalsmeer-Amstelveen. Klachten over het college of de gemeenteraad zullen door de gemeentelijke ombudsman behandeld kunnen worden. Dus krijgen we straks met twee ombudsmannen. Hier wordt de burger van Aalsmeer veel wijzer van. Een pijnlijk feit De nationale ombudsman heeft twee zeer pijnlijke klachten jegens de gemeente Aalsmeer gegrond verklaard. HAC vraagt zich af of dit misschien de oorzaak is van de gewenste switch. Wel trekt HAC de conclusie dat de gegeven informatie inzake de twee ombudsmannen niet juist althans niet volledig...

Lees meer

Rectificatie inzake vieze spelletjes


Geplaatst door op jul 10, 2014

Op 14 juni 2014 plaatste ik op facebook onderstaand bericht. De heer Martijn van Aalsmeerse Belangen voelt zich gekwetst door de zin:,,Toen ik met HAC begon had ik al een vermoeden dat er in deze gemeente vieze spelletjes werden gespeeld, langzamerhand kan ik dat wel bevestigen. Er wordt op een bepaalde arrogante wijze met burgers om gegaan. De gemeente bepaald en u mag toekijken.” De discussie die daardoor ontstaat is wie ik hier versta onder de gemeente. De ambtenaren? Het College? De gemeenteraad? De BV? Ik zal het eerlijk toegeven ik ben er nog niet over uit wie in deze gevallen op de hoogte is, laat staan wie er verantwoordelijk is. Feit is dat ik als gemeenteraadslid door burgers op dingen wordt aangesproken waar ik niet van op de hoogte was of ben. Voor de burgers van Aalsmeer is het vaak helemaal niet duidelijk wie nu de juiste partij is, moeten ze bij het college, de raad, een ambtenaar of bij de BV zijn. Ook uit de resumés waarin het dossier rondom de middenweg wordt behandeld blijkt ook raadsleden de BV in een adem met de gemeente noemen. De term vieze spelletjes was wellicht te hard, hoewel…. wat is de definitie van een vies spel? Ik kreeg helaas niet de kans tijdens het interpellatiedebat op 3 juli om meer duidelijkheid te krijgen over het een en ander. Ik had als ik goede antwoorden gekregen had kunnen concluderen dat misschien de wethouders niet op de hoogte zijn, de vraag is in hoeverre de gemeenteraad op de hoogte is, de vraag is of je hier moet spreken over de gemeente of BV aangezien die scheiding in dit dossier helemaal niet helder is. De ambtenaren en directie trokken tegelijk en gezamenlijk ten strijde tegen de burger. Het is mij bekend daar er mensen zijn die er naar uit kijken om bepaalde wethouders van hun positie af te werken. Als dat mijn doel was geweest waren mijn vraagstellingen anders geweest. Ik was zeker veel harder het debat ingegaan en had zeker niet verzocht om een besloten deel zodat de gehele raad mee kon luisteren naar de gehele tape. Die heb ik nu ingekort (en zonder toenaam van de ambtenaar) op deze site geplaatst. Ik ga er op dit moment van uit dat het een mogelijkheid is dat de wethouders niet op de hoogte zijn. Ik ga er op dit moment ook vanuit dat de gemeenteraad nog niet ‘volledig’ op de hoogte is. Maar wat ik wel kan concluderen is dat er een schijn is dat er merkwaardige dingen gebeuren binnen deze gemeente, waarbij de ‘gemeente’ meestal de wederpartij is. Dat er een schijn...

Lees meer